วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

Smart Home อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

Smart Home อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

อุปกรณ์ที􀃉ใช้ในระบบนี􀃊จะประกอบด้วย
- โมดูลควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์ควบคุมโมดูล
- ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิสระอื􀃉นๆ
1. โมดูลควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประเภทนี􀃊สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบท􀃉ีทำหน้าท􀃉ีคล้ายคลึงกันคือ
-โมดูลที􀃉ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดา
-โมดูลท􀃉ีใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้ าแบบสัมผัสพร้อมสวิทซ์
1.1โมดูลที􀃉ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดา
1.1.1 HXE4401โมดูลควบคุมหลอดไฟที􀃉สามารถหรี􀃉ไฟได้( Incandescence Lamp Micro Dimmer
Module)
เป็นโมดูลควบคุมหลอดไฟที􀃉สามารถหรี􀃉ไฟได้โดยการควบคุมทางรีโมท
คอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส หรือควบคุมผ่าน
HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch Central Controller)โดยการ
ตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ 2 แบบตามรูปคือสามารถต่อสวิทซ์หรือไม่ต่อก็ได้
วิธีการตั􀃊งค่า Address ให้กับตัวโมดูล
1.)หลังจากท􀃉ีเราต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสวิทซ์
Setup Button ท􀃉ีอยู่ข้างๆหลอดLED สีแดง ดังรูปกดค้างไว้5วินาที LED สีแดงจะ
กระพริบหนึ􀃉งครั􀃊งแล้วก็ปล่อย LED สีแดงจะติดสว่างแสดงว่าโมดูลพร้อมท􀃉ีจะรับ
การตั􀃊งค่า Address แล้ว
2.)จากนั􀃊นก็ใช้รีโมท HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบ
สัมผัส อย่างใดอย่างหนึ􀃉งตั􀃊งค่า Addressให้กับ โมดูล เช่น A1 แล้วกด ON ไฟจะ
ดับไปเป็นอันว่าการ ตั􀃊งค่า Address ให้กับโมดูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Technical Specification Rated Voltage: 220VAC 10%,50Hz
Maximum Load : ≤ 300W
Static Power : <0.5Watt
Operating Temperature : -10 to50◦C
Dimension: 46X46X23mm
Response Time for bidirectional signals : ≤ 2s
1.1.2 HXE4403โมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไม่มาก(Fluorescent Lamp/Appliance
Module)
เป็นโมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที􀃉กินกระแสไม่มากเช่น หลอดไฟLED,
หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดตะเกียบ,พัดลม เป็นต้น โดยการควบคุมทางรีโมท
คอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส หรือควบคุมผ่าน
HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch Central Controller)โดย
การตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ 2 แบบตามรูปคือสามารถต่อสวิทซ์หรือไม่ต่อก็ได้

การตั􀃊งค่า Address จะเหมือนกับ HXE4401โมดูลควบคุมหลอดไฟท􀃉ีสามารถหร􀃉ีไฟได้(
Incandescence Lamp Micro Dimmer Module) ทุกอย่าง
Technical Specification Rated Voltage: 220VAC 10%,50Hz
Maximum Load : One Load≤ 300W
Static Power : <0.5Watt
Operating Temperature : -10 to50◦C
Dimension: 46X46X23mm
Response Time for bidirectional signals : ≤ 2s
1.1.3 HXE4404 โมดูลควบคุมอุปกรณ์แบบ2ทาง(2-way Fluorescent Lamp/Appliance Module)
เป็นโมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที􀃉กินกระแสไม่มากเช่น หลอดไฟLED,
หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดตะเกียบ,พัดลม เป็นต้นโดยควบคุมได้2ทาง โดยการ
ควบคุมทางรีโมทคอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส
หรือควบคุมผ่าน HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch
Central Controller)โดยการตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ ตามรูป โดย
การต่อนั􀃊นจะต้องต่อSwitchด้วยเพ􀃉ือใช้ในการตั􀃊งค่า Address ให้กับ
ตัวมัน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] ระบบปฏิบัติการ X10

Smart Home X10

Smart Home X10

เม􀃉ือใช้เครือข่ายส􀃉ือสาร ก็ต้องมีโปรแกรมส􀃉ือสาร มันก็เหมือนกับการติดตั􀃊งระบบอินเตอร์เน็ทท􀃉ีต้องติดตั􀃊ง
โปรแกรม TCP/IP นัน􀃉 แหละ ระบบคล􀃉ืนพาหะนั􀃊นมีหลายแบบ แบบท􀃉ีพวกเราใช้อยู่นี􀃊เป็นแบบดั􀃊งเดิมท􀃉ีเรียก
กันว่า โปรแกรม X10 ซึ􀃉งเป็นโปรแกรมท􀃉ีใช้กันทัว􀃉 โลก มันจะคล􀃉ืนพาหะ 120 กิโลเฮิตซ์ เป็น 60 กิโลเฮิตซ์
และส่งสัญญาณ X10(รหัสท􀃉ีอยู่กับรหัสปฏิบัติการ) ในรูปของคล􀃉ืนออกจากตัวส่งไปยังเครือข่าย จากนั􀃊น
ตัวรับในเครือข่ายก็จะได้รับ สัญญาณ X10 และเริ􀃉มปฏิบัติการ ดังนั􀃊น ตัวรับแต่ละตัวจึงต้องตั􀃊งรหัสไว้

ล่วงหน้า เพ􀃉ือรับคำสัง􀃉
บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง IBM, Stanly, Leviton, Honeywell ฯลฯ ต่างผลิตผลิตภัณฑ์ที􀃉ใช้ โปรแกรม X10
ด้วยกันทั􀃊งนั􀃊น โปรแกรม X10 จึงเป็นโปรแกรม หลักในระบบบ้านอัจฉริยะ ปัจจุบัน บริษัทX10 คือบริษัทท􀃉ี
ใหญ่ท􀃉ีสุดในการผลิตผลิตภัณฑ์ท􀃉ีใช้กับบ้านอัจฉริยะ เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ขายไปแล้วกว่าหนึ􀃉ง
ร้อยล้านชุด ประมาณการว่ามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ X10 กว่า ส􀃉ีล้านครัวเรือน หลายปีมานี􀃊 X10 ในทวีปยุโรปก็
พัฒนาได้ค่อนข้างรวดเร็วและแพร่หลายมาก และเทคโนโลยีนี􀃊กำลังเริ􀃉มเข้าสู่ทวีปเอเชีย
กว่า 20 ปีแห่งการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ X10 เป็นดาวเด่นได้เพราะ
1. เป็นเทคโนโลยีท􀃉ีสมบูรณ์แบบ ใช้ในสหรัฐอเมริกามา 25 ปีแล้ว
2. สามารถติดตั􀃊งได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟ จึงประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลา
3. ประหยัด ราคาถูก ครอบครัวระดับกลางก็ใช้ได้
4. ผลิตภัณฑ์ท􀃉ีใช้โปรแกรม X10 มีมากมายหลายชนิดซึ􀃉งล้วนแล้วแต่เก􀃉ียวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น
เคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ า ระบบป้ องกันความปลอดภัย ควบคุมด้วยรีโมท คอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงโทรศัพท์
5. วิธีใช้ง่าย การควบคุมอิสระคล่องตัว
6. ระบบนี􀃊ไม่มีเซ็นเซอร์คอนโทรล โครงสร้างของระบบเหมือนต่อตัวต่อไม้ ขึ􀃊นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
และเคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ าท􀃉ีมีอยู่
7. อัพเกรดได้เร􀃉ือย ๆ
8. ระบบปฏิบัติการ X10 ไม่ขัดและไม่ส่งผลกระทบกับระบบอื􀃉น ๆ ในการก่อสร้าง
สรุปคือ ระบบ X10 มีอนาคตสดใสมาก คาดว่าภายใน 2 ปีนี􀃊 บ้านท􀃉ีใช้ระบบเครือข่าย X10 จะมีมากถึง
หนึ􀃉งร้อยล้านครัวเรือน และในปี ค.ศ. 2003 เครือข่ายบ้านอัจฉริยะจะมียอดขายทั􀃊งสิน􀃊 4,500,000,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี􀃊 3,700,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าเคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ าท􀃉ีมีสัญญาณเครือข่าย
อัจฉริยะ ยอดท􀃉ีเหลือคือซอฟแวร์และค่าบริการเทคนิค คาดว่าในปี ค.ศ. 2010 ร้อยละ 50 ของบ้านท􀃉ีปลูก
สร้างใหม่จะติดตั􀃊งระบบอัจฉริยะ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] เทคโนโลยี Power Line Communications (PLC)

Smart Home Power Line Communications

Smart Home Power Line Communications

เป็นเทคโนโลยีการติดต่อส􀃉ือสาร ท􀃉ีทำให้สามารถ
ส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดีย โดยผ่านระบบนำจ่ายกระแสไฟฟ้ า หรือสายไฟฟ้ าท􀃉ีมีใช้ตาม
บ้านเรือนทัว􀃉 ไป ทั􀃊งท􀃉ีเป็นระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงตํ􀃉 (LV distribution cable) หรือระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงปานกลาง
(MV distribution cable) โดยอาจมีการเรียกช􀃉ือท􀃉ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น Power Line Communications
(PLC), Power Line Telecommunications (PLT), Broadband over Power line (BPL) หรือ Ethernet over
Power line และอาจมีการให้คำนิยามและรายละเอียดของเทคโนโลยีท􀃉ีแตกต่างกันไปด้วย แต่ในท􀃉ีนี􀃊 จะเรียก
เทคโนโลยีในลักษณะนี􀃊ทั􀃊งหมดว่า เทคโนโลยีการส􀃉ือสารผ่านสายไฟฟ้ า (Power Line Communications -
PLC)
เทคโนโลยี PLC เป็นเทคโนโลยีท􀃉ีใช้สายไฟฟ้ าในระบบจ่ายไฟฟ้ าท􀃉ีมีอยู่เดิม เพ􀃉ือให้บริการ รับ ส่ง ข้อมูลไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลความเร็วตํ􀃉 (narrowband PLC) เช่น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน การเฝ้ าระวังรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้าน และใช้ในการควบคุม สัง􀃉 การของหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้ า
เองเช่น การควบคุมการทำงานของ switch gear (เพ􀃉ือปิด-เปิด อุปกรณ์ป้ องกันระบบจ่ายไฟฟ้ า) การอ่านมาตร
วัดไฟฟ้ าอัตโนมัติ (automatic meter reading - AMR) หรือการแจ้งอัตราค่าไฟฟ้ า (tariff broadcast) เป็นต้น
โดยพัฒนามาจากในระยะเริ􀃉มแรกท􀃉ีหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้ า (power utility providers)
ใช้สายส่งแรงสูง เพ􀃉ือติดต่อส􀃉ือสาร และใช้ในการควบคุมสถานีจ่ายไฟฟ้ า (substation) ระหว่างกัน และใน
ปัจจุบัน ได้พัฒนาขีดความสามารถให้รับส่งข้อมูลความเร็วสูง (broadband PLC) เช่น high speed Internet,
video streaming, VoIP ผ่านระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงตํ􀃉าได้ด้วย จึงสามารถใช้เป็นโครงข่ายส่วนเข้าถึงผู้ใช้บริการ

(access network) ทดแทนคู่สายโทรศัพท์ได้

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home

ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home

บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านแฝดบริเวณชั้นล่างของบ้านได้ทำเป็นสำนักงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะมีห้องจัดเก็บสินค้า ภายในห้องมีการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 6 หลอด ซึ่งห้องนี้มีการใช้งานจริงเฉลี่ย 4 ชั่วโมง/วัน แต่เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา 9 ชั่วโมง (รวมช่วงเวลาพัก) ทางเจ้าของบ้านจึงนำระบบควบคุม PIR Light Sensor มาติดทั้งใช้งานทำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ดังนี้ (สำนักงานทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 22 วัน/เดือน)
การใช้พลังงานก่อนการดำเนินการปรับปรุง
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = (46 x 6 x 9 x 22)/1000 = 54.65 kWh./เดือน
คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 54.65 x 3.00 = 163.95 บาท/เดือน
= 163.95 x 12 = 1,967 บาท/ปี
การใช้พลังงานหลังการดำเนินการปรับปรุงติดตั้งระบบควบคุม PIR Light Sensor
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = (46 x 6 x 5 x 22 )/1000 = 30.36 kWh./เดือน
คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 30.36 x 3.00 = 91.00 บาท/เดือน
= 91.00 x 12 = 1,092 บาท/ปี
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สามารถประหยัดได้ = 875 บาท/ปี
การลงทุน
ติดตั้งระบบ PIR Light Sensor จำนวน 1 ชุดราคา 1,500 บาท
ระยะเวลาการคืนทุน = 2 ปี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] PIR Light Sensor

ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน PIR Light Sensor

ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน PIR Light Sensor

PIR Light Sensor บรรจุสองเทคโนโลยีการตรวจจับอันล้ำสมัยได้แก่ Motion Sensor และ Body Heat Sensor ทันทีที่มีคนก้าวมาในบริเวณติดตั้งโคมไฟ ไฟจะเปิดไฟขึ้นเองโดยอัตโนมัติ และเมื่อก้าวออกไปจากพื้นที่ไฟก็จะดับลง ในระยะเวลาที่ตั้งไว้(ปรับตั้งได้ตั้งแต่ 10 วินาทีจนถึง 4 นาที) PIR Light Sensor เหมาะสำหรับบริเวณที่มักลืมปิดไฟ เช่นห้องครัว ห้องเก็บของ หองน้ำ โรงรถ ห้องประชุม หรือบริเวณที่ต้องการเปิดไฟเฉพาะตอนกลางคืนที่มีการเดินผ่าน เช่นโถงบันได โถงทางเดิน โดยไม่ต้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาให้สิ้นเปลืองPIR Light Sensor มี Photo cell CDS (Cadmium Sulfide) ตรวจสอบอัตโนมัติหากมีแสงสว่างเพียงพอหลอดๆไฟจะไม่ติดเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสมบูรณ์แบบ สามารถปรับตั้งค่าแสง(LUX Control Level)ได้ตามต้องการ ว่าจะให้โคมไฟทำงานในปริมาณแสงเท่าใด โดยเลือกปรับได้ตั้งแต่สว่างที่สุดจนถึงมืดที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] การใช้งานระบบ Smart Home

การใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะ

การใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะ

สวิทช์ควบคุมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
o ส่วนที่ 1 สวิทช์สำหรับเปิด-ปิด และสวิทช์สำหรับหรี่ไฟ จำนวน 4 สวิทช์
o ส่วนที่ 2 สวิทช์สำหรับเลือกบรรยากาศ จำนวน 4 Scene
สวิทช์สำหรับเปิด-ปิด และปรับหรี่ (ส่วนที่ 1) จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
o กลุ่มที่ 1 ควบคุมโคมไฟฟ้าในหลืบฝ้าที่เป็น Bare Type
o กลุ่มที่ 2 ควบคุมไฟหัวเตียง Wall Type
o กลุ่มที่ 3 ควบคุมไฟฟ้าที่ฝ้าเพดานส่วนของ Downlight
o กลุ่มที่ 4 ควบคุมโคมไฟฟ้าส่องรูปภาพหรือโปสเตอร์ที่เป็น Track Light Halogen
สวิทช์เลือกบรรยากาศ (ส่วนที่ 2) จะมีให้เลือกอยู่ 4 Scene ซึ่งจะกำหนดไว้ ดังนี้
o Scene ที่ 1 จะเป็นบรรยากาศที่มีแสงสว่างเต็ม 100% ของโคมไฟฟ้าทุกโคม
o Scene ที่ 2 จะเป็นบรรยากาศสลัวๆ กล่าวคือ ไฟในหลืบจะสว่างที่ 20% แล้วโคมไฟฟ้า
Downlight จะสว่างที่ 50% และไฟหัวเตียง Wall Mounted จะสว่างที่ 30%
o Scene ที่ 3 จะเป็นบรรยากาศที่มีแสงสว่างน้อย กล่าวคือ เปิดไฟส่วนหัวเตียงที่ 30%
โดยที่ไฟส่วนอื่นๆ จะปิดหมด ยกเว้นไฟส่องรูปภาพจะสว่างที่ 100%
o Scene ที่ 4 จะเป็นบรรยากาศที่ไม่มีการใช้แสงสว่างเลย กล่าวคือ ปิดไฟทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] ส่วนประกอบของอุปกรณ์

ส่วนประกอบอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

ส่วนประกอบอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

L5504D2A. 4 Channel Dimmer Unit เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมในการรับและส่งคำสั่งต่างๆ ของอุปกรณ์
• Relay Unit 1 Channel เป็นอุปกรณ์ที่รับคำสั่งจาก 4 Channel Dimmer Unit เพื่อไปสั่งงานให้ Electronic Ballast ทำงาน
• Key Input Unit และ Rocker Switch with Indicator Window เป็นอุปกรณ์ในการสั่งงานเปิด-ปิด และปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้า โดยสามารถเลือกจำลองเหตุการณ์ได้ 3 เหตุการณ์
• Electronic Ballast เป็นอุปกรณ์ที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับหลอดไฟฟ้าที่ใช้งาน
• โคมไฟฟ้ารุ่น Bare Batten Type Lamp (Daylight) เป็นส่วนที่ติดตั้งไว้หลืบฝ้าเพดาน ใช้ในกรณีที่ต้องการแสงสว่างมากๆ
• โคมไฟฟ้า Recessed Downlight Lamp (Warm White) เป็นโคมไฟฟ้าที่ให้แสงในโทนที่ไม่ต้องการความสว่างมาก
• โคมไฟฟ้า Wall Mounted Lamp (Warm White) เป็นโคมไฟฟ้าที่ต้องการให้แสงเฉพาะจุดและไม่สว่างมาก
• โคม Track Light Halogen เป็นโคมไฟฟ้าที่ใช้เน้นจุดที่จะส่องสว่าง ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการส่องข้อความของป้ายข้อมูล