วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] การใช้งานระบบ Smart Home

การใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะ

การใช้งานระบบบ้านอัจฉริยะ

สวิทช์ควบคุมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
o ส่วนที่ 1 สวิทช์สำหรับเปิด-ปิด และสวิทช์สำหรับหรี่ไฟ จำนวน 4 สวิทช์
o ส่วนที่ 2 สวิทช์สำหรับเลือกบรรยากาศ จำนวน 4 Scene
สวิทช์สำหรับเปิด-ปิด และปรับหรี่ (ส่วนที่ 1) จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
o กลุ่มที่ 1 ควบคุมโคมไฟฟ้าในหลืบฝ้าที่เป็น Bare Type
o กลุ่มที่ 2 ควบคุมไฟหัวเตียง Wall Type
o กลุ่มที่ 3 ควบคุมไฟฟ้าที่ฝ้าเพดานส่วนของ Downlight
o กลุ่มที่ 4 ควบคุมโคมไฟฟ้าส่องรูปภาพหรือโปสเตอร์ที่เป็น Track Light Halogen
สวิทช์เลือกบรรยากาศ (ส่วนที่ 2) จะมีให้เลือกอยู่ 4 Scene ซึ่งจะกำหนดไว้ ดังนี้
o Scene ที่ 1 จะเป็นบรรยากาศที่มีแสงสว่างเต็ม 100% ของโคมไฟฟ้าทุกโคม
o Scene ที่ 2 จะเป็นบรรยากาศสลัวๆ กล่าวคือ ไฟในหลืบจะสว่างที่ 20% แล้วโคมไฟฟ้า
Downlight จะสว่างที่ 50% และไฟหัวเตียง Wall Mounted จะสว่างที่ 30%
o Scene ที่ 3 จะเป็นบรรยากาศที่มีแสงสว่างน้อย กล่าวคือ เปิดไฟส่วนหัวเตียงที่ 30%
โดยที่ไฟส่วนอื่นๆ จะปิดหมด ยกเว้นไฟส่องรูปภาพจะสว่างที่ 100%
o Scene ที่ 4 จะเป็นบรรยากาศที่ไม่มีการใช้แสงสว่างเลย กล่าวคือ ปิดไฟทั้งหมด

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น