วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

Smart Home อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

Smart Home อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ X10 PLC

อุปกรณ์ที􀃉ใช้ในระบบนี􀃊จะประกอบด้วย
- โมดูลควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
- อุปกรณ์ควบคุมโมดูล
- ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิสระอื􀃉นๆ
1. โมดูลควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ประเภทนี􀃊สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบท􀃉ีทำหน้าท􀃉ีคล้ายคลึงกันคือ
-โมดูลที􀃉ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดา
-โมดูลท􀃉ีใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้ าแบบสัมผัสพร้อมสวิทซ์
1.1โมดูลที􀃉ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบธรรมดา
1.1.1 HXE4401โมดูลควบคุมหลอดไฟที􀃉สามารถหรี􀃉ไฟได้( Incandescence Lamp Micro Dimmer
Module)
เป็นโมดูลควบคุมหลอดไฟที􀃉สามารถหรี􀃉ไฟได้โดยการควบคุมทางรีโมท
คอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส หรือควบคุมผ่าน
HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch Central Controller)โดยการ
ตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ 2 แบบตามรูปคือสามารถต่อสวิทซ์หรือไม่ต่อก็ได้
วิธีการตั􀃊งค่า Address ให้กับตัวโมดูล
1.)หลังจากท􀃉ีเราต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสวิทซ์
Setup Button ท􀃉ีอยู่ข้างๆหลอดLED สีแดง ดังรูปกดค้างไว้5วินาที LED สีแดงจะ
กระพริบหนึ􀃉งครั􀃊งแล้วก็ปล่อย LED สีแดงจะติดสว่างแสดงว่าโมดูลพร้อมท􀃉ีจะรับ
การตั􀃊งค่า Address แล้ว
2.)จากนั􀃊นก็ใช้รีโมท HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบ
สัมผัส อย่างใดอย่างหนึ􀃉งตั􀃊งค่า Addressให้กับ โมดูล เช่น A1 แล้วกด ON ไฟจะ
ดับไปเป็นอันว่าการ ตั􀃊งค่า Address ให้กับโมดูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
Technical Specification Rated Voltage: 220VAC 10%,50Hz
Maximum Load : ≤ 300W
Static Power : <0.5Watt
Operating Temperature : -10 to50◦C
Dimension: 46X46X23mm
Response Time for bidirectional signals : ≤ 2s
1.1.2 HXE4403โมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไม่มาก(Fluorescent Lamp/Appliance
Module)
เป็นโมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที􀃉กินกระแสไม่มากเช่น หลอดไฟLED,
หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดตะเกียบ,พัดลม เป็นต้น โดยการควบคุมทางรีโมท
คอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส หรือควบคุมผ่าน
HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch Central Controller)โดย
การตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ 2 แบบตามรูปคือสามารถต่อสวิทซ์หรือไม่ต่อก็ได้

การตั􀃊งค่า Address จะเหมือนกับ HXE4401โมดูลควบคุมหลอดไฟท􀃉ีสามารถหร􀃉ีไฟได้(
Incandescence Lamp Micro Dimmer Module) ทุกอย่าง
Technical Specification Rated Voltage: 220VAC 10%,50Hz
Maximum Load : One Load≤ 300W
Static Power : <0.5Watt
Operating Temperature : -10 to50◦C
Dimension: 46X46X23mm
Response Time for bidirectional signals : ≤ 2s
1.1.3 HXE4404 โมดูลควบคุมอุปกรณ์แบบ2ทาง(2-way Fluorescent Lamp/Appliance Module)
เป็นโมดูลควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที􀃉กินกระแสไม่มากเช่น หลอดไฟLED,
หลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดตะเกียบ,พัดลม เป็นต้นโดยควบคุมได้2ทาง โดยการ
ควบคุมทางรีโมทคอนโทรล HXE6648+แบบธรรมดาหรือ HXE6671แบบสัมผัส
หรือควบคุมผ่าน HXE6406S อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Touch
Central Controller)โดยการตั􀃊ง Addressท􀃉ีต้องการควบคุมให้มัน
การต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟสามารถต่อได้ ตามรูป โดย
การต่อนั􀃊นจะต้องต่อSwitchด้วยเพ􀃉ือใช้ในการตั􀃊งค่า Address ให้กับ
ตัวมัน

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น