วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] ระบบปฏิบัติการ X10

Smart Home X10

Smart Home X10

เม􀃉ือใช้เครือข่ายส􀃉ือสาร ก็ต้องมีโปรแกรมส􀃉ือสาร มันก็เหมือนกับการติดตั􀃊งระบบอินเตอร์เน็ทท􀃉ีต้องติดตั􀃊ง
โปรแกรม TCP/IP นัน􀃉 แหละ ระบบคล􀃉ืนพาหะนั􀃊นมีหลายแบบ แบบท􀃉ีพวกเราใช้อยู่นี􀃊เป็นแบบดั􀃊งเดิมท􀃉ีเรียก
กันว่า โปรแกรม X10 ซึ􀃉งเป็นโปรแกรมท􀃉ีใช้กันทัว􀃉 โลก มันจะคล􀃉ืนพาหะ 120 กิโลเฮิตซ์ เป็น 60 กิโลเฮิตซ์
และส่งสัญญาณ X10(รหัสท􀃉ีอยู่กับรหัสปฏิบัติการ) ในรูปของคล􀃉ืนออกจากตัวส่งไปยังเครือข่าย จากนั􀃊น
ตัวรับในเครือข่ายก็จะได้รับ สัญญาณ X10 และเริ􀃉มปฏิบัติการ ดังนั􀃊น ตัวรับแต่ละตัวจึงต้องตั􀃊งรหัสไว้

ล่วงหน้า เพ􀃉ือรับคำสัง􀃉
บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง IBM, Stanly, Leviton, Honeywell ฯลฯ ต่างผลิตผลิตภัณฑ์ที􀃉ใช้ โปรแกรม X10
ด้วยกันทั􀃊งนั􀃊น โปรแกรม X10 จึงเป็นโปรแกรม หลักในระบบบ้านอัจฉริยะ ปัจจุบัน บริษัทX10 คือบริษัทท􀃉ี
ใหญ่ท􀃉ีสุดในการผลิตผลิตภัณฑ์ท􀃉ีใช้กับบ้านอัจฉริยะ เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ขายไปแล้วกว่าหนึ􀃉ง
ร้อยล้านชุด ประมาณการว่ามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ X10 กว่า ส􀃉ีล้านครัวเรือน หลายปีมานี􀃊 X10 ในทวีปยุโรปก็
พัฒนาได้ค่อนข้างรวดเร็วและแพร่หลายมาก และเทคโนโลยีนี􀃊กำลังเริ􀃉มเข้าสู่ทวีปเอเชีย
กว่า 20 ปีแห่งการพัฒนาบ้านอัจฉริยะ X10 เป็นดาวเด่นได้เพราะ
1. เป็นเทคโนโลยีท􀃉ีสมบูรณ์แบบ ใช้ในสหรัฐอเมริกามา 25 ปีแล้ว
2. สามารถติดตั􀃊งได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟ จึงประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลา
3. ประหยัด ราคาถูก ครอบครัวระดับกลางก็ใช้ได้
4. ผลิตภัณฑ์ท􀃉ีใช้โปรแกรม X10 มีมากมายหลายชนิดซึ􀃉งล้วนแล้วแต่เก􀃉ียวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น
เคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ า ระบบป้ องกันความปลอดภัย ควบคุมด้วยรีโมท คอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงโทรศัพท์
5. วิธีใช้ง่าย การควบคุมอิสระคล่องตัว
6. ระบบนี􀃊ไม่มีเซ็นเซอร์คอนโทรล โครงสร้างของระบบเหมือนต่อตัวต่อไม้ ขึ􀃊นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
และเคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ าท􀃉ีมีอยู่
7. อัพเกรดได้เร􀃉ือย ๆ
8. ระบบปฏิบัติการ X10 ไม่ขัดและไม่ส่งผลกระทบกับระบบอื􀃉น ๆ ในการก่อสร้าง
สรุปคือ ระบบ X10 มีอนาคตสดใสมาก คาดว่าภายใน 2 ปีนี􀃊 บ้านท􀃉ีใช้ระบบเครือข่าย X10 จะมีมากถึง
หนึ􀃉งร้อยล้านครัวเรือน และในปี ค.ศ. 2003 เครือข่ายบ้านอัจฉริยะจะมียอดขายทั􀃊งสิน􀃊 4,500,000,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในจำนวนนี􀃊 3,700,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลค่าเคร􀃉ืองใช้ไฟฟ้ าท􀃉ีมีสัญญาณเครือข่าย
อัจฉริยะ ยอดท􀃉ีเหลือคือซอฟแวร์และค่าบริการเทคนิค คาดว่าในปี ค.ศ. 2010 ร้อยละ 50 ของบ้านท􀃉ีปลูก
สร้างใหม่จะติดตั􀃊งระบบอัจฉริยะ

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น