วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home

ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home

บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านแฝดบริเวณชั้นล่างของบ้านได้ทำเป็นสำนักงานเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะมีห้องจัดเก็บสินค้า ภายในห้องมีการใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 6 หลอด ซึ่งห้องนี้มีการใช้งานจริงเฉลี่ย 4 ชั่วโมง/วัน แต่เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลา 9 ชั่วโมง (รวมช่วงเวลาพัก) ทางเจ้าของบ้านจึงนำระบบควบคุม PIR Light Sensor มาติดทั้งใช้งานทำให้สามารถประหยัดพลังงานลงได้ดังนี้ (สำนักงานทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน 22 วัน/เดือน)
การใช้พลังงานก่อนการดำเนินการปรับปรุง
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = (46 x 6 x 9 x 22)/1000 = 54.65 kWh./เดือน
คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 54.65 x 3.00 = 163.95 บาท/เดือน
= 163.95 x 12 = 1,967 บาท/ปี
การใช้พลังงานหลังการดำเนินการปรับปรุงติดตั้งระบบควบคุม PIR Light Sensor
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = (46 x 6 x 5 x 22 )/1000 = 30.36 kWh./เดือน
คิดเป็นค่าใช้จ่าย = 30.36 x 3.00 = 91.00 บาท/เดือน
= 91.00 x 12 = 1,092 บาท/ปี
คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สามารถประหยัดได้ = 875 บาท/ปี
การลงทุน
ติดตั้งระบบ PIR Light Sensor จำนวน 1 ชุดราคา 1,500 บาท
ระยะเวลาการคืนทุน = 2 ปี

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น