วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[Home Automation] เทคโนโลยี Power Line Communications (PLC)

Smart Home Power Line Communications

Smart Home Power Line Communications

เป็นเทคโนโลยีการติดต่อส􀃉ือสาร ท􀃉ีทำให้สามารถ
ส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และมัลติมีเดีย โดยผ่านระบบนำจ่ายกระแสไฟฟ้ า หรือสายไฟฟ้ าท􀃉ีมีใช้ตาม
บ้านเรือนทัว􀃉 ไป ทั􀃊งท􀃉ีเป็นระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงตํ􀃉 (LV distribution cable) หรือระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงปานกลาง
(MV distribution cable) โดยอาจมีการเรียกช􀃉ือท􀃉ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น Power Line Communications
(PLC), Power Line Telecommunications (PLT), Broadband over Power line (BPL) หรือ Ethernet over
Power line และอาจมีการให้คำนิยามและรายละเอียดของเทคโนโลยีท􀃉ีแตกต่างกันไปด้วย แต่ในท􀃉ีนี􀃊 จะเรียก
เทคโนโลยีในลักษณะนี􀃊ทั􀃊งหมดว่า เทคโนโลยีการส􀃉ือสารผ่านสายไฟฟ้ า (Power Line Communications -
PLC)
เทคโนโลยี PLC เป็นเทคโนโลยีท􀃉ีใช้สายไฟฟ้ าในระบบจ่ายไฟฟ้ าท􀃉ีมีอยู่เดิม เพ􀃉ือให้บริการ รับ ส่ง ข้อมูลไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลความเร็วตํ􀃉 (narrowband PLC) เช่น การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในบ้าน การเฝ้ าระวังรักษา
ความปลอดภัยภายในบ้าน และใช้ในการควบคุม สัง􀃉 การของหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้ า
เองเช่น การควบคุมการทำงานของ switch gear (เพ􀃉ือปิด-เปิด อุปกรณ์ป้ องกันระบบจ่ายไฟฟ้ า) การอ่านมาตร
วัดไฟฟ้ าอัตโนมัติ (automatic meter reading - AMR) หรือการแจ้งอัตราค่าไฟฟ้ า (tariff broadcast) เป็นต้น
โดยพัฒนามาจากในระยะเริ􀃉มแรกท􀃉ีหน่วยงานให้บริการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้ า (power utility providers)
ใช้สายส่งแรงสูง เพ􀃉ือติดต่อส􀃉ือสาร และใช้ในการควบคุมสถานีจ่ายไฟฟ้ า (substation) ระหว่างกัน และใน
ปัจจุบัน ได้พัฒนาขีดความสามารถให้รับส่งข้อมูลความเร็วสูง (broadband PLC) เช่น high speed Internet,
video streaming, VoIP ผ่านระบบจ่ายไฟฟ้ าแรงตํ􀃉าได้ด้วย จึงสามารถใช้เป็นโครงข่ายส่วนเข้าถึงผู้ใช้บริการ

(access network) ทดแทนคู่สายโทรศัพท์ได้

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น