วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Home Automation] เป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

Home Automation การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

Home Automation การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานนั้น บางครั้งการใช้งานระบบ
ควบคุมการทำงานอัตโนมัติในทางปฎิบัติ อาจตั้งให้ระบบสามารถทำงานอื่นๆได้ ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อ
เซนเซอร์สามารถตรวจจับความร้อนหรือควันได้ ระบบจะสั่งงานให้ไฟแสงสว่างในบ้านกระพริบเพื่อแจ้ง
ให้ผู้อาศัยในบ้านทราบ ถ้าบ้านติดตั้งระบบที่สามารถควบคุมทีวีและเครื่องเสียงได้ ระบบจะสามารถสั่ง
ปิดการทำงานของเครื่องเสียงและทีวีเพื่อเตือนให้ผู้อาศัยทราบว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วได้ ในบางระบบ
สามารถจัดการกับรายการของกินของใช้ในบ้าน โดยบันทึกการใช้จากป้ายที่ติดอยู่กับสิ่งของและเตรียม
รายการจัดซื้อหรือสั่งสินค้าให้โดยอัตโนมัติ

Home Automation คือ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น